Cuộc Sống

Niềm Tin và Hy Vọng

Cầu Xin Chúa Xót Thương Dân Tộc Con

Stand in the Gap

The eyes of the Father run to and fro

He’s searching the earth

He’s looking for those who make intercession

On behalf of their nation

Those who will rise up and pray

We’ll stand in the gap on behalf of our land

We’ll stand in the gap on behalf of our land

Down on our knees

We’ll take our stand

And there intercede for our land

We’ll pray for the needs of our land

The powers of darkness released on our lands

Will never prevail

Will never withstand

The deep intercession

By a people of passion

Those who will rise up and pray

Cầu Xin Chúa Đoái Thương Dân Tộc Con

Kìa mắt Chúa chiếu soi rọi khắp trên muôn nơi

Ngài nhìn xem thế gian

Kiếm tìm người cầu thay, người hạ mình tìm kiếm Chúa

Cho đất nước quê hương dân mình

Người cầu thay hỡi, mau dấy lên!

Tại đây nơi sứt mẻ con cầu thay cho dân mình

Tại đây nơi sứt mẻ xin Ngài thương đất nước con

Quỳ gối xuống nơi này Khẩn thiết cầu xin

Nguyện xin Cha xót thương dân tộc con

Nguyện xin Cha xót thương mau phục hưng

Quyền thế bóng tối giăng đầy trên khắp quê hương con

Phải lùi xa mãi mãi Trong quyền năng Danh Chúa

Bởi một lòng tìm kiếm Chúa Của dân thánh đang khẩn xin Ngài

Người cầu thay hỡi, mau dấy lên!

Thư Viện Tin Lành http://www.thuvientinlanh.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s